ศรียะศักดิ์ อัจฉราวดี, เกตุอินทร์ วารุณี, แสงอาทิตย์ สุวรรณี, and ฉิ่งเล็ก วิโรจน์. 2011. “การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ‘ อุทกเศียร(Hydrocephalus)’ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694.