ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, and ศรีสวัสดิ์ ยุพาวรรณ. 2011. “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695.