ไชยพันธุ์ สหไทย. 2011. “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696.