จุ้ยชุม เดชดนัย. 2011. “วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53697.