พรหมชัย สุรินทร์. 2011. “เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706.