ไชยพันธุ์ สหไทย, and วชิรอำไพ อำไพ. 2011. “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ)”. Princess of Naradhiwas University Journal 3 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708.