เวียงนิล อาทิตยา, and วาสนสมสิทธิ์ ปัญชลี. 2011. “การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ”. Princess of Naradhiwas University Journal 4 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725.