แดงสุวรรณ กรุณา, ฟองสุวรรณ ชฎาพร, กาเซ็ง ซารีนา, ศรีชัย เพลินพิศ, จีนคง เบญจพร, มะแซะ เรณุกา, and วรรณสกล อรอนงค์. 2012. “การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 4 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731.