ไชยพันธุ์ ไหมไทย, and เต้พันธ์ ณัฐสุดา. 2012. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน”. Princess of Naradhiwas University Journal 4 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733.