จิระแพทย์ จักรพงศ์, and แก้วฉาย สายทอง. 2012. “ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 4 (3). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745.