กรดกางกั้น สุมาลี. 2013. “หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”. Princess of Naradhiwas University Journal 5 (2). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765.