น้อยทับทิม มาดีนา, and สุขขจรวงษ์ กนกวรรณ. 2013. “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร”. Princess of Naradhiwas University Journal 5 (4). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803.