รุจิระศักดิ์ มนทนา, and เกิดนุ่น พิทยา. 2014. “การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”. Princess of Naradhiwas University Journal 6 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830.