ลิ้มเจริญ สมนึก. 2014. “ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน”. Princess of Naradhiwas University Journal 6 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832.