ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, and ส่งวัฒนา ประณีต. 2014. “วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท”. Princess of Naradhiwas University Journal 6 (1). https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838.