สุทธิยาพิวัฒน์ สมเกียรติ. 2016. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”. Princess of Naradhiwas University Journal 8 (3):89-98. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406.