บิณอะฮมัดฮาบิบ, มั่นศรัทธามุหัมมัด, and บือราเฮงฟาอิส. 1. “ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด”. Princess of Naradhiwas University Journal 9 (2), 65-72. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613.