ธีรัชกุลจ., ภิบาลอ. and หัถกิจอ. (2015) “ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”, Princess of Naradhiwas University Journal, 8(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52655 (Accessed: 23January2021).