สือแม ซ. (2011) “เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย”, Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631 (Accessed: 30 November 2022).