มะเซ็ง อ. (2011) “ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย”, Princess of Naradhiwas University Journal, 1(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635 (Accessed: 4 December 2022).