มะเจะแน ว. (2011) “‘เรือกอและจำลอง’ ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน”, Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650 (Accessed: 30 November 2022).