ดอเล๊าะ น. (2011) “วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง”, Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53653 (Accessed: 29 November 2022).