จันทรเดิม ส. (2011) “การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661 (Accessed: 4 December 2022).