เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. (2011) “การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ”, Princess of Naradhiwas University Journal, 2(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679 (Accessed: 4 December 2022).