ผลบุญ ส., ภิญโญศุภสิทธิ์ ก. and ยงณรงค์เดชกุล ณ. (2011) “กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 2(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683 (Accessed: 2 December 2022).