หวังสวัสดิ์ ธ., ภาคธูป ม. and ไชยมงคล น. (2011) “ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53688 (Accessed: 30 November 2022).