ทองกาวแก้ว ว. (2011) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53689 (Accessed: 4 December 2022).