ปุญญโสพรรณ อ., เพิงมาก ผ. and ทองตำลึง จ. (2011) “การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53691 (Accessed: 4 December 2022).