ศรีญาณลักษณ์ ท., ปุญญโสพรรณ อ. and ศรีแก้ว ไ. (2011) “การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53692 (Accessed: 4 December 2022).