วานิยะพันธุ์ ล. and เวชประสิทธิ์ ร. (2011) “สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53693 (Accessed: 2 December 2022).