ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., แสงอาทิตย์ ส. and ฉิ่งเล็ก ว. (2011) “การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ‘ อุทกเศียร(Hydrocephalus)’ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694 (Accessed: 4 December 2022).