ศิริพันธุ์ ศ. and ศรีสวัสดิ์ ย. (2011) “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695 (Accessed: 30 November 2022).