ไชยพันธุ์ ส. (2011) “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696 (Accessed: 2 December 2022).