บินระหีม อ., สุรวัลลภ พ., แขกพงศ์ เ. and โต๊ะตาหยง ม. (2011) “ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53698 (Accessed: 4 December 2022).