พรหมชัย ส. (2011) “เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706 (Accessed: 4 December 2022).