ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ. (2011) “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ)”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708 (Accessed: 4 December 2022).