ไชยพันธุ์ ส. and วชิรอำไพ อ. (2011) “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53718 (Accessed: 30 November 2022).