เวียงนิล อ. and วาสนสมสิทธิ์ ป. (2011) “การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ”, Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725 (Accessed: 4 December 2022).