แดงสุวรรณ ก., ฟองสุวรรณ ช., กาเซ็ง ซ., ศรีชัย เ., จีนคง เ., มะแซะ เ. and วรรณสกล อ. (2012) “การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731 (Accessed: 30 November 2022).