ไชยพันธุ์ ไ. and เต้พันธ์ ณ. (2012) “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน”, Princess of Naradhiwas University Journal, 4(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733 (Accessed: 2 December 2022).