จิระแพทย์ จ. and แก้วฉาย ส. (2012) “ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์”, Princess of Naradhiwas University Journal, 4(3). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745 (Accessed: 4 December 2022).