กรดกางกั้น ส. (2013) “หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”, Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765 (Accessed: 2 December 2022).