น้อยทับทิม ม. and สุขขจรวงษ์ ก. (2013) “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร”, Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803 (Accessed: 4 December 2022).