รุจิระศักดิ์ ม. and เกิดนุ่น พ. (2014) “การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”, Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830 (Accessed: 30 November 2022).