ลิ้มเจริญ ส. (2014) “ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน”, Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832 (Accessed: 4 December 2022).