ศิริพันธุ์ ศ. and ส่งวัฒนา ป. (2014) “วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท”, Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838 (Accessed: 2 December 2022).