สุทธิยาพิวัฒน์ส. (1) “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”, Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), pp. 89-98. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406 (Accessed: 23September2021).