สุทธิยาพิวัฒน์ ส. (2016) “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”, Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), pp. 89–98. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406 (Accessed: 19 August 2022).