ศิริพันธุ์ ศ. (2011) “บทบรรณาธิการ”, Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/69435 (Accessed: 4 December 2022).