บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม. and บือราเฮงฟ. (1) “ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด”, Princess of Naradhiwas University Journal, 9(2), pp. 65-72. Available at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613 (Accessed: 25February2021).