[1]
ดอเล๊าะ น., “วัสดุมวลเบาที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง”, Pnu Sci J, vol. 1, no. 3, Sep. 2011.